Logo
Technika dźwigowa Solidny Partner Handlowy

RODO

Drukuj

     Polityka prywatności 

WINDEX HOLDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Zabrzu (41 – 800), ul. Franklina Roosevelta 120B
 
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000207682, NIP: 6292110861, REGON: 276453584, kapitał zakładowy: 495.000,00 zł,
adres e-mail: biuro@whs.com.pl , nr tel.: +48 32 630 10 10
 
Użyte w niniejszym dokumencie Polityki Prywatności pojęcia mają następujące znaczenie:
  1. Polityka Prywatności – rozumie się przez to niniejszy dokument, tj. Polityka Prywatności obowiązująca w WINDEX HOLDING Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.
  2. Administrator Danych Osobowych (ADO) - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, tj. w niniejszym przypadku WINDEX HOLDING Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, 41 – 800, ul. Franklina Roosevelta 120B.
  3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  5. Przetwarzanie – operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
  6. Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę internetową ADO lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności strony internetowej ADO.
 
Niniejszy dokument służy przedstawieniu sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych przez ADO elektronicznie, w tym również wszelkich informacji o użytkownikach strony internetowej ADO dostępnej pod adresem: www.windexholding.pl www.sterowaniaradiowe.pl Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane osobowe są przez nas wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
1.              Dane Administratora Danych Osobowych
 
Uprzejmie informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) Pana/Pani danych osobowych jest spółka WINDEX HOLDING Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41 – 800), ul. Franklina Roosevelta 120B,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000207682, NIP: 6292110861, REGON: 276453584, kapitał zakładowy: 495.000,00 zł,adres e-mail: biuro@whs.com.pl , nr tel.: +48 32 630 10 10.
 
2.              Cel oraz podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych
 
Dane osobowe są przetwarzane przez ADO w następujących celach:
1)     w przypadku, gdy nabywa Pan/Pani od ADO towary/usługi lub podejmuje Pan/Pani działania w celu nabycia od ADO towarów/usług (np. działania zmierzające do uzyskania oferty, złożenia zamówienia lub wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi) - Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z Panem/Panią umowy (np. umowy sprzedaży towaru, umowy świadczenia usług), lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem takiej umowy,
2)      w przypadku, gdy dostarcza Pan/Pani na rzecz ADO usługi/towary lub podejmuje Pan/Pani działania w celu zawarcia z ADO umowy na dostarczanie ADO usług/towarów – Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej przez Pana/Panią z ADO, lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem takiej umowy,
3)      w przypadku, gdy składa Pan/Pani dokumenty aplikacyjne w związku z rekrutacją ADO – Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji przez ADO na podstawie Pana/Pani zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, oraz mogą być przetwarzane w zakresie ewentualnego przechowywania Pana/Pani danych w celu uwzględnienia Pana/Pani kandydatury przy przeprowadzaniu przyszłych rekrutacji przez ADO - pod warunkiem udzielenia przez Pana/Panią odrębnej zgody na takie przetwarzanie,
4)      w przypadku, gdy przekazuje Pan/Pani swoje dane osobowe ADO za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej ADO w celu innym niż zawarcie lub wykonywanie umowy z ADO lub przeprowadzenie przez ADO rekrutacji – Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody,
5)      marketingu bezpośredniego, jeżeli nie jest i nie był/a Pan/Pani klientem ADO oraz wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu – w takim wypadku dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody,
6)      w przypadku, gdy wyraża Pan/Pani zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od ADO – Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody,
7)      w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, obejmujących:
●       marketing bezpośredni, tj. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jeżeli jest lub był/a Pan/Pani klientem ADO,
●       w przypadku, gdy nie jest Pan/Pani stroną umowy, a jedynie przedstawicielem naszego klienta lub naszego dostawcy towarów/usług – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez nas jako ADO i stronę trzecią – naszego klienta lub naszego dostawcę reprezentowanego przez Pana/Panią, tj. dane osobowe w zakresie Pana/Pani imienia i nazwiska, firmy/nazwy reprezentowanego podmiotu, stanowiska, służbowego adresu e-mail i służbowego numeru telefonu, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dla celów doprowadzenia do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy nami jako ADO a reprezentowanym przez Pana/Panią klientem lub dostawcą.
 
 
 
 
Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwis internetowy w urządzeniu Użytkownika. ADO na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu Użytkownika przeglądającego stronę internetową. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy.
 
Pliki cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, między innymi:
a)      wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
b)      stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron oraz utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
c)      tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wiele osób otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostaje, które treści wzbudzają największe zainteresowanie itp.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji Użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny.
 
Co istotne, zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika, a za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane Pana/Pani dane osobowe. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach.

Dla Państwa wygody serwis używa plików cookies i podobnych technologii po to, by dostosować serwis do potrzeb Użytkownika oraz w celach statystycznych.Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być jednak utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisów internetowych.
 
Poniżej przedstawiamy Państwu instrukcję wyłączenia plików cookies w rozróżnieniu na poszczególne, przykładowe przeglądarki:
 
Google Chrome
Trzeba kliknąć w menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści.

Internet Explorer 6.0 i 7.0
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
 
Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.
 
4.          Prawo do wycofania zgody
 
W przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych obydwa się na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@whs.com.pl , zawierający oświadczenie o wycofaniu zgody na określone przetwarzanie danych osobowych. Jednocześnie pragniemy wskazać, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
5.          Wymóg podania danych osobowych
 
Podanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia z ADO i wykonania umowy sprzedaży towarów lub umowy o świadczenie usług, oraz w celu wzięcia udziału w rekrutacji prowadzonej przez ADO, jak również w celu udzielenia odpowiedzi na informacje przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Odmowa podania Pana/Pani danych osobowych może zatem uniemożliwić zawarcie i/lub wykonanie stosownej umowy albo skutkować brakiem możliwości uwzględnienia Pana/Pani kandydatury w prowadzonej przez ADO rekrutacji albo skutkować pozostawieniem bez odpowiedzi Pana/Pani zapytania złożonego za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej. W pozostałym zakresie podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 
6.              Źródło pochodzenia danych osobowych
 
Jeżeli Pana/Pani dane osobowe nie zostały przekazane ADO bezpośrednio przez Pana/Panią – to ADO uzyskał je od reprezentowanego przez Pana/Panią klienta albo dostawcę w związku z zawarciem i/lub wykonywaniem umowy pomiędzy ADO a reprezentowanym przez Pana/Panią klientem albo dostawcą.
 
7.              Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
 
Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 
8.              Odbiorcy danych osobowych
 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest ADO oraz upoważnieni przez niego do przetwarzania danych osobowych przedstawiciele ADO, banki, operatorzy pocztowi i kurierzy, kancelarie prawne w przypadku konieczności skorzystania z pomocy prawnej w szczególności w celu dochodzenia lub obrony roszczeń, podmioty świadczące nam usługi hostingu poczty e-mail oraz usługi hostingu strony internetowej w przypadku przekazania danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej, jak również podmioty prowadzące internetowe portale rekrutacyjne i świadczące na rzecz ADO usługi w zakresie zbierania, przechowywania i przekazywania ADO dokumentów rekrutacyjnych kandydatów w przypadku złożenia przez Pana/Panią dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem tych podmiotów.
 
9.              Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
 
Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 
10.          Okres przechowywania danych osobowych
 
Okres przechowywania Pana/Pani danych osobowych jest zależny od celu oraz podstawy prawnej ich przetwarzania:
a)      w przypadku Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towaru lub świadczenia usługi, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy – Pana/Pani dane będą przechowywane przez ADO do przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, nie krócej niż 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowania zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione,
b)      w przypadku Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celach rekrutacyjnych - Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do 7 dni od zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przechowywania Pana/Pani danych przez określony okres czasu w celu uwzględniania Pana/Pani kandydatury w przyszłych rekrutacjach - do 7 dni od upływu powyższego okresu,
c)      w przypadku Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i przekazanych przez Pana/Panią za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej ADO w celu innym niż zawarcie lub wykonywanie umowy z ADO lub przeprowadzenie przez ADO rekrutacji – Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od momentu zgromadzenia danych, do końca roku kalendarzowego,
d)      w przypadku Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu odebrania od Pana/Pani i przechowywania przez ADO zgody na otrzymywanie informacji handlowych od ADO – Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na takie przetwarzanie,
e)      w przypadku Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako ADO i stronę trzecią – naszego klienta lub dostawcę reprezentowanego przez Pana/Panią - Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w postanowieniu lit. a) powyżej albo do czasu wniesienie przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
f)       w przypadku Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, tj. marketingu bezpośredniego – Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na potrzeby takiego marketingu,
g)      w przypadku Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO do celów marketingu bezpośredniego – Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na takie przetwarzanie.
 
11.          Prawo do wniesienia skargi
 
W przypadku uznania przez Pana/Panią, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
 
12.          Uprawnienia podmiotów, których dane osobowe są przetwarzane
 
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia – w przypadkach wskazanych w przepisach art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO. W przypadkach określonych
w przepisach art. 20 RODO, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub w celu zawarcia
i wykonania umowy, przysługuje Panu/Pani także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
 
13.          Prawo do wniesienia sprzeciwu
 
W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnionych interesów ADO), przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.
 
W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się dla celów doprowadzenia do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy nami jako ADO a reprezentowanym przez Pana/Panią klientem lub dostawcą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych
z Pana/Pani szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, zgodnie
z przepisami art. 21 ust. 1 RODO.
 
14.          Bezpieczeństwo danych osobowych
 
Pragniemy Państwa zapewnić, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez ADO zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym, w szczególności zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). ADO na bieżąco przeprowadza analizę ryzyka celem oszacowania ryzyka właściwego dla przetwarzania oraz wdrożył odpowiednie środki - takie jak m.in. szyfrowanie strony internetowej ADO oraz wszelkich połączeń, które minimalizują to ryzyko. Nasza strona internetowa została zaszyfrowana poprzez zastosowanie certyfikatu SSL[2] , który służy potwierdzeniu właściciela danej strony oraz szyfrowaniu komunikacji między przeglądarką internetową Użytkownika a serwerem. Dane przechowywane są na serwerze znajdującym się w serwerowni, do której dostęp posiada jedynie Administrator systemu informatycznego i ewentualnie osoby przez niego wskazane. Ponadto ADO wdrożył środki, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w tym poufności. Oceniając ryzyko w zakresie bezpieczeństwa danych, ADO wziął pod uwagę ryzyko związane z przetwarzaniem przez niego danych osobowych, w tym takie jak przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utracenie, zmodyfikowanie, nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony dostęp do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych i przedsięwziął odpowiednie środki w celu zapobieżenia takim skutkom.
 
15.          Postanowienia końcowe
 
1.    W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
2.    Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.